หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 

- วันที่ ๑๒ - ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ) รับสมัคร ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

- วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

- วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงคะแนนเลืกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

 

รายละเอียดดังสำเนาประกาศ และใบสมัคร ที่แนบมาพร้อมนี้

 

AttachmentSize
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ282.14 KB
ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ115 KB
แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและประกาศหมายเลขผู้สมัครฯ174.37 KB