หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย