ข้อมูลบุคลากร  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-7431-7124  ภายใน 1182  IP Phone 1801
E-mail : jutarat.s@rmutsv.ac.th
 

  นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-7431-7124  ภายใน 1182 IP Phone 1801
E-mail :  nipawan.n@rmutsv.ac.th
 

  นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-7431-7124  ภายใน 1180 IP Phone 1800
E-mail :  siriwan.ti@rmutsv.ac.th