พันธกิจ วัตถุประสงค์

 พันธกิจ

1 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ตามขั้นตอน กระบวนการและลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
-  จัดทำปฏิทินการประชุม
-  ออกหนังสือเชิญประชุม
-  จัดทำแฟ้มระเบียบวาระการประชุม
-  เตรียมการและประสานงานในด้านต่าง ๆ
-  รับรองนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุม
-  ดำเนินการจัดประชุม
-  สรุปผล  มติที่ประชุมและเวียนแจ้ง
-  จัดทำรายงานการประชุม  และเวียนกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง
-  ติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม  และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
2  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน (ตามขั้นตอน  กระบวนการและลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง)  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ)
3  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัย (ตามขั้นตอน  กระบวนการ  และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง)  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ในฐานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย
4 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงานเฉพาะกิจ   ชุดอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
5  การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลฯ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  รวมถึงจัดทำทำเนียบ  วาระการดำรงตำแหน่ง
-  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
-  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
-  การสรรหาอธิการบดี
-  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลฯ
-  การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย
-  การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
-  การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
6  ดำเนินการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อกำหนด  คำสั่งและประกาศของสภามหาวิทยาลัย  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7  รับรอง  ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ประธานคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย   ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8  ดูแลเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย  งานธุรการทั่วไปของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  เช่น งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานการเงิน  งานพัสดุ  งานแผนงาน  รายงานผล  งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
9  งานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย
 
วัตถุประสงค์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่จะมารองรับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว และเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น