ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล  เที่ยงธรรม

 

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก

 

นายนิพนธ์  ภิญโญ

 

นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์

 

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ

 

ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

 

นายธำรงค์  เจริญกุล



นายชยานนท์  กฤตยาเชวง

 

นายสาธิต  พุทธชัยยงค์

 

 

ศ.ดร.สำเริง  จักรใจ

 

นายสลิล  โตทับเที่ยง

 

 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร

 

ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส

อธิการบดี

 

ผศ.จุฑามาศ  ลักษณะกิจ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผศ.สมคิด  ชัยเพชร

 

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี

 

ผศ.อุดร  นามเสน

 

                          

   รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล

ผศ.สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ

 

นายภาณุมาศ  สุยบางดำ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 ผศ.บุญฤทธิ์  โิอมณี

 

 นายประทีป  ทิพย์ประชา

 

ผศ.ดร.ชาคริยา  ฉลาด 

 

   

 นายคมสัน  นันทสุนทร

 

 ผศ.จุฑาทิพย์  อาจชมภู

 

 ผศ.ชูเกียรติ  ชูสกุล

 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น

เลขานุการสภามหาาวิทยาลัย

นางดรุณี  ลีนิน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย