สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

       ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

นโยบาย

 
 
   

ติดต่องานสภาฯ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Copyright @ 2012.  http://council.rmutsv.ac.th   Rajamangala University of technology Srivijaya. 

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 2923 , 0-7431-7155  โทรสาร 0-7431-7123