ข้อบังคับ

 
สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษษเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  NEW
คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๓  NEW
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  NEW
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  NEW
อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒  NEW
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑  NEW
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑ NEW
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  NEW
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑  NEW
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  NEW
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  NEW
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘  NEW
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗

สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๗
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
การสรรหากรรมการสถามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การสอบสวนและพิจารณากรณีผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
การบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การเปลี่ยนตำแหน่ง  การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง  และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบบการศึกษาสำหรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔
การสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓