ข้อบังคับ

 
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗

สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๗
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
การสรรหากรรมการสถามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การสอบสวนและพิจารณากรณีผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
การบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การเปลี่ยนตำแหน่ง  การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง  และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบบการศึกษาสำหรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔
การสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓