ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Copyright @ 2012.  http://council.rmutsv.ac.th   Rajamangala University of technology Srivijaya. 

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 2923 , 0-7431-7155  โทรสาร 0-7431-7123