หน้าแรก | ประวัติสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประวัติสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

       ตามที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้เสนอแนวคิดการปฏิรูปงานของสภามหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  มีมติจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖