ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 
แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำรา หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รวมส่วนงานภายในระดับคณะ
การแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ในสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.๒๕๖๓  
เปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ในกองบริหารงานบุคคล
ยุบเลิกสำนักงานนิติการ
เปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงานและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ยุบเลิกส่วนงานภายในระดับกอง
แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำราและหนังสือก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การแบ่งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่างาน (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
การแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ระดับกอง)
การแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ระดับคณะ)
การแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย)
จัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
การแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดพิเศษ
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.๒๕๕๙
ยกเลิกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2)
ยุบเลิกงานภายในกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ของสำนักงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๖
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๖
จัดตั้งสำนักงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๖
จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.๒๕๕๖
กำหนดตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีสิทธิจะได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน (ฉบับที่ 5)
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ. ๒๕๕๖
กำหนดตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีสิทธิจะได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน (ฉบับที่ ๔)
กำหนดตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีสิทธิจะได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน (ฉบับที่ ๓)
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการสำนัก และเลขานุการวิทยาลัย
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม)
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิจะได้รับเงินตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน (ฉบับที่๒)