ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล  เที่ยงธรรม

 

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก

 

นายนิพนธ์  ภิญโญ

 

นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์

 

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ

 

ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

 

นายธำรงค์  เจริญกุลนายชยานนท์  กฤตยาเชวง

 

นายสาธิต  พุทธชัยยงค์

 

 

ศ.ดร.สำเริง  จักรใจ

 

นายสลิล  โตทับเที่ยง

 

 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร

 

ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส

อธิการบดี

 

นายปิยะ  เพชรสงค์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผศ.สมคิด  ชัยเพชร

 

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี

 

ผศ.อุดร  นามเสน

 

                          

  ผศ.ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส

ผศ.สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ

 

นายภาณุมาศ  สุยบางดำ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

นายประทีป  ทิพย์ประชา

 

นายอรุณรักษ์  ตันพานิช

 

นายวิกิจ  ผินรับ 

 

   

ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง

 

ผศ.เกียรติขจร  ไชยรัตน์

 

ผศ.อาทิตย์  สุจเสน

 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น

เลขานุการสภามหาาวิทยาลัย

นางดรุณี  ลีนิน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย