อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

       ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1.  วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  ทำการสอน  ทำการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
2.  วางระเบียบ  ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบให้ส่วนราชการใด  ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ  ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
 
3.  กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
4.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 
5.  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 
6.  พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม และการยุบเลิก  สำนักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
 
7.  อนุมัติให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
 
8.  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ
 
9.  พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ
 
10.  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการวิทยาลัย  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และกรรมการสภาวิชาการ
 
11.  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 
12.  วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
 
        13.  พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
 
14.  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
 
15.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
 
16.  ส่งเสริม  สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
 
17.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
 
 
-----------------------