ระเบียบ

   
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖  
หลักเกณฑ์และวีธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๖  
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖  
การเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๖  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก พ.ศ.๒๕๖๖  
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๖  
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๖  
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  
การให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  
การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
การบริหารงบประมาณเพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔   
การบริหารงบประมาณเพือ่พัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔  
การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๔  
การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔  
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔  
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.๒๕๖๓  
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
การให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓  

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.๒๕๖๓    
การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓    
การจ่ายค่าตอบแทนจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓    
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕๖๓    
กองทุนจัดหาและจัดการรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓    
การดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓    
การเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๓    
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓    
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  
การรับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๓    
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓    
การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓    
การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการและสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒    
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๒    
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑    
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑    
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ การรับการจ่ายเงินและค่าตอบแทนกรรมการการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑  
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑  
การจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑    
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
การเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรต่างชาติในการเดินทางมาปฎิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐  
การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ต้นฉบับบทความประจำวารสารวิจัย และต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (ฉบับที่ ๒) ฑ.ศ. ๒๕๖๐  
กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐   
การให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  
การรับ จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการเดินทางไปทำกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙    
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙  
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙  
การเรียนปรับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙   
ารจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๘  
การสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘   
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘   
ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘  
กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
กองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗   
การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗  
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรคุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์และปริญญาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
การจ่ายค่าตอบแทนจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗  
การรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗   
การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗   
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับแริญญาตรี (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๕๗
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๕๗
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
การเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๖
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. 2556
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเติมเวลา พ.ศ. 2556
การรับจ่ายเงินเพื่อจักการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2556
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผล งานวิจัย ต้นฉบับบทความประจำวารสารวิจัย และต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2556
การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมและนักศึกษา ในการเดินทางไปราชการภายในและต่างประเทศ พ.ศ. 2555
การยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษสำหรับบุคลากรคุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์และปริญญาเภสัชศาสตร์จากเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๖
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  พ.ศ. ๒๕๕๖
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
การเก็บ การรับและการเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

การแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ช่วยพัฒนาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ การคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ การรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕ การบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔ การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ การถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ การเงินเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษสำหรับบุคลากรคุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์และปริญญาเภสัชศาสตร์จากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๔ ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๓ การจ่ายเงินสมนาคุณแก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ การรับและเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓