ข้อบังคับ

 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๖
การศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖
ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๖
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๖
การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษษเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔
จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๓  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  
อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑  
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
การศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗

สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๗
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
การสรรหากรรมการสถามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การสอบสวนและพิจารณากรณีผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
การบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การเปลี่ยนตำแหน่ง  การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง  และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบบการศึกษาสำหรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔
การสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓