หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2558

โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2558

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2558 (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) เพื่อทบทวนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบาย และกำหนดทิศทางในการดำเนินของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าวนาง) จังหวัดกระบี่