ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันลงคะแนนเลือกตั้ง และวันประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2559

     ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2558

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Educational Pipeline Why Boards Must Play a Role” BY Charles B. Reed โดย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม& อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การบรรยายเรื่อง "วาทะขงเบ้ง" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

    VDO เรื่อง "วาทะขงเบ้ง" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ นำเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับชม ในคราวประชุมสภาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "อนาคตของศิลปศาสตร์ที่ศรีวิชัย" โดย คุณนวพร เรืองสกุล

  VDO การบรรยายพิเศษ เรื่อง "อนาคตของศิลปศาสตร์ที่ศรีวิชัย" โดย คุณนวพร เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องใช้บ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »