หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้ชะลอการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้ชะลอการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ชะลอการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย