หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2559

โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2559

     ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2559 (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชรัฐ  สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องโครงการหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐฏิจพอเพียง " โดยศาตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร  ผู้ซึ่งปฎิบัติการในพื้นที่สูงและโครงการหลวงมากกว่า 50 ปี และการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "พระราชกรณียกิจของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจากมุมมองของนักประชาสัมพันธ์" โดย นายสุนิติ์  ทีวะเวช  และการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "พระราชกรณียกิจของพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องดินเสื่อมโทรม โดยเฉพาะเรื่องดินเปรี้ยว" โดย ดร.พิสุทธิ์  วิจารณสรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดิน  สำนักงานมูลนิชัยพัฒนาละที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน