การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 ประกาศ 

      ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๙  เรื่อง  กำหนดการ ขั้นตอนและวิธิการเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

      ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๙  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   ๑.  รองศาสตราจารย์มนัส  อนุศิริ

   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร  เจยาคม

   ๓.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ

   ๔.  นายสุพร  ฤทธิภักดี

   ๕.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส

   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  จิตรภักดี