หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขตพื้นที่ละหนึ่งคน