หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการดำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการดำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันลงคะแนนเลือกตั้ง และวันประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

๑. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตัั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

๒. วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 

รายละเอียดดังสำเนาประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

AttachmentSize
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ104.5 KB