หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐  เรื่อง เลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย