หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ

 
     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก  สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้ 
 
  • วันที่ ๑ - ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สมัครรับเลือกตั้ง  ในเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดอยู่
     
  • วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดอยู่
     
  • วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ลงคะแนนเลือกตั้ง  ในเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดอยู่
     
     รายละเอียดดังสำเนาประกาศ และใบสมัคร ที่แนบมาพร้อมนี้
 
AttachmentSize
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ210.02 KB
ใบสมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ102.5 KB